۱۳۹۰ اردیبهشت ۲۴, شنبه

...

این خشونت نیست که در وجود آمنه رسوخ کرده بلکه روش ( خواه اشتباه) برای گرفتن حقی است که هیچکس هیچوقت برایش در نظر نگرفت نه جامعه‌ نه قانون.