۱۳۹۰ خرداد ۵, پنجشنبه

آی عشق...

شاعر میگوید  که «آن حس مغشوشی که در تاریکی محصورمان میکرد» عشق بود ولی هیچ نبود جز هوسهای زودگذر که به زندگیمان نشاط میبخشید. من نمیدانم از کی انسانها  تند شدن ضربان قلب را در هنگام یک  دیدار و  یا داغی بدن را در هنگام یک بوسه  عشق نامیدند ولی میدانم مفهوم ابدی و همیشگی بودن عشق  به بهای شورآفرینیش  بود.