۱۳۸۹ تیر ۹, چهارشنبه

زن »جهان سومی«

در جدال بین استعمار و ملی گرایی [و اسلام گرایی[ زنان به یک زندانی ‪مضاعف‬ بدل میشوند. آگر چه زنان الجزایزی [و ایرانی[ موضوع جدال سخت بین استعمار (فرانسه(، روحانیون و نیروهای آزادی بخش الجزایز بودند ولی آنها در این مبارزه به عنوان مولف حاضر نشدند. به گفته گایاتری اسپیواک : »زنان جهان سوم جایی بین پدرسالاری و امپریالیست  هستند… گرفتار بین سنت و مدرنیته«

ترجمه با اندکی تلخیص از  فانتزیهای استعماری ، میدا یگونگلو

هیچ نظری موجود نیست: