۱۳۸۹ بهمن ۲۴, یکشنبه

...

و من بلد نیستم  از زندگی لذت ببرم چون در روزگاری نه چندان دور لذت بردن را فقط «فاحشه‌ها« بلد بودند و آنها ترسیدند به من یاد دهند که لذت زندگی یعنی چه مبادا کسی من را در خیابان جنده خطاب کند.