۱۳۸۹ بهمن ۲۴, یکشنبه

و بلوغ برای من یادآور هیچ چیز نیست جز آن پیراهن گشادی که نخستین نشانه‌های زنانگیم را پنهان میکرد.