۱۳۸۹ اسفند ۱۸, چهارشنبه

...

شاعر که گفته بود «لبانت ‫شهوانی ترین بوسه ها را به چنان شرمی مبدل می کند ...» هیچوقت ندانست که لبانم سالهاست شرمش رو فرو خورده و حالا در شهوانی ترین لحظاتش با تو  فقط  عطر هوس جاریست؟ ‬