۱۳۸۹ اسفند ۱۲, پنجشنبه

ویرانی...

ویرانی یعنی یک روز بیدار شوی و عشق را در چشمانش ببینی و بدانی که معشوق، دیگر تو نیستی...