۱۳۸۹ اسفند ۲۶, پنجشنبه

میخواهی اسمش را عشق بگذار یا هوس حسی را که با هر لمس دست تو احساس میکنم. اگر به شماره افتادن نفسهایم و گر گرفتن تنم هوس است، من از عشق دوسترش دارم.