۱۳۸۹ اسفند ۲۹, یکشنبه

بهاری یعنی خماری

بهار یعنی  دقایق متمادی  را در خواب ناز  و یا در حال نیمه درازکش به سر کنی و تمام تنت  برای مدتی به طولانی ابدیت بخواهد در یک حالت کرختی خوبی بماند.