۱۳۹۰ فروردین ۳۰, سه‌شنبه

...

وقتی معشوقی نداری که قرارهای پنهانی بگذارید و در به در به دنبال یک کوچه تاریک و بن بست بگردید برای  لحظه‌ای هماغوشی، آنوقت است که زندگی همه یکنواختیش را به رخت میکشد.