۱۳۹۰ اردیبهشت ۹, جمعه

خیانت میکنم پس هستم...

و از نشانه‌های روشنفکریمان همانا قدسیت بخشیدن به  خیانتهمایمان است.